Fredninger

Maribosøerne er et meget højt prioriteret naturområde. Søerne med enge og skove er landskabsfredede. Fredningen er fra 1954 med visse tilføjelser og justeringer i 1957. Området blev især fredet for at bevare det naturskønne område med dets frie udsigter. 

Urørt, frodig og grøn skovbund i solskinsstråler ved Skelsnæs
Urørt natur ved Skelsnæs

Det er det eneste ferskvandsområde i Østdanmark, som er omfattet af Ramsarkonventionen. Det er en international konvention, til beskyttelse af vådområder, og langt de fleste af Danmarks 26 andre Ramsarområder er alle kystnære eller marine områder.

Senere er Maribosøerne udpeget som EU-fuglebeskyttelsesområde og habitatområde og i 2000 blev søerne via en bekendtgørelse udpeget som vildtreservat med bestemmelser om færdsel og sejlads samt regulering af de jagtlige forhold.

Fuglebeskyttelsesområderne udgør sammen med habitatområderne en NATURA 2000 lokalitet. NATURA 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU.